Hanuman Chalisa in Kannada | Download Lyrics, Image, PDF (2023)

Spread Hinduism

Hanuman Chalisa in Kannada (Lyrics PDF and Image download)– Complete Details). 

Kannada is a language spoken in south India, specially – Karnataka state. But we have devotees of Lord Hanuman everywhere in the world today.

For those who want to read Hanuman Chalisa in the Kannada language can now download images, pdf, video etc from this page.

Don’t forget to save this page in your Mobile and Share with your friends and family.

Home | SiteMap 

Read Hanuman Chalisa in Kannada Language

हनुमान भगवान

ದೋಹಾ
ಶ್ರೀ ಗುರು ಚರಣ ಸರೋಜ ರಜ ನಿಜಮನ ಮುಕುರ ಸುಧಾರಿ |
ವರಣೌ ರಘುQವರ ವಿಮಲಯಶ ಜೋ ದಾಯಕ ಫಲಚಾರಿ ||
ಬುದ್ಧಿಹೀನ ತನುಜಾನಿಕೈ ಸುಮಿರೌ ಪವನ ಕುಮಾರ |
ಬಲ ಬುದ್ಧಿ ವಿದ್ಯಾ ದೇಹು ಮೋಹಿ ಹರಹು ಕಲೇಶ ವಿಕಾರ್ ||

ಚೌಪಾಈ

ಜಯ ಹನುಮಾನ ಜ್ಞಾನ ಗುಣ ಸಾಗರ |
ಜಯ ಕಪೀಶ ತಿಹು ಲೋಕ ಉಜಾಗರ || 1 ||

ರಾಮದೂತ ಅತುಲಿತ ಬಲಧಾಮಾ |
ಅಂಜನಿ ಪುತ್ರ ಪವನಸುತ ನಾಮಾ || 2 ||

ಮಹಾವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಬಜರಂಗೀ |
ಕುಮತಿ ನಿವಾರ ಸುಮತಿ ಕೇ ಸಂಗೀ ||3 ||

ಕಂಚನ ವರಣ ವಿರಾಜ ಸುವೇಶಾ |
ಕಾನನ ಕುಂಡಲ ಕುಂಚಿತ ಕೇಶಾ || 4 ||

ಹಾಥವಜ್ರ ಔ ಧ್ವಜಾ ವಿರಾಜೈ |
ಕಾಂಥೇ ಮೂಂಜ ಜನೇವೂ ಸಾಜೈ || 5||

ಶಂಕರ ಸುವನ ಕೇಸರೀ ನಂದನ |
ತೇಜ ಪ್ರತಾಪ ಮಹಾಜಗ ವಂದನ || 6 ||

ವಿದ್ಯಾವಾನ ಗುಣೀ ಅತಿ ಚಾತುರ |
ರಾಮ ಕಾಜ ಕರಿವೇ ಕೋ ಆತುರ || 7 ||

ಪ್ರಭು ಚರಿತ್ರ ಸುನಿವೇ ಕೋ ರಸಿಯಾ |
ರಾಮಲಖನ ಸೀತಾ ಮನ ಬಸಿಯಾ || 8||

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪಧರಿ ಸಿಯಹಿ ದಿಖಾವಾ |
ವಿಕಟ ರೂಪಧರಿ ಲಂಕ ಜರಾವಾ || 9 ||

ಭೀಮ ರೂಪಧರಿ ಅಸುರ ಸಂಹಾರೇ |
ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೇ ಕಾಜ ಸಂವಾರೇ || 10 ||

ಲಾಯ ಸಂಜೀವನ ಲಖನ ಜಿಯಾಯೇ |
ಶ್ರೀ ರಘುವೀರ ಹರಷಿ ಉರಲಾಯೇ || 11 ||

ರಘುಪತಿ ಕೀನ್ಹೀ ಬಹುತ ಬಡಾಯೀ |
ತುಮ ಮಮ ಪ್ರಿಯ ಭರತಹಿ ಸಮ ಭಾಯೀ || 12 ||

Those who read Hanuman Chalisa can also keep this Idol of Lord Hanuman

ಸಹಸ ವದನ ತುಮ್ಹರೋ ಯಶಗಾವೈ |
ಅಸ ಕಹಿ ಶ್ರೀಪತಿ ಕಂಠ ಲಗಾವೈ || 13 ||

ಸನಕಾದಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಮುನೀಶಾ |
ನಾರದ ಶಾರದ ಸಹಿತ ಅಹೀಶಾ || 14 ||

ಯಮ ಕುಬೇರ ದಿಗಪಾಲ ಜಹಾಂ ತೇ |
ಕವಿ ಕೋವಿದ ಕಹಿ ಸಕೇ ಕಹಾಂ ತೇ || 15 ||

ತುಮ ಉಪಕಾರ ಸುಗ್ರೀವಹಿ ಕೀನ್ಹಾ |
ರಾಮ ಮಿಲಾಯ ರಾಜಪದ ದೀನ್ಹಾ || 16 ||

ತುಮ್ಹರೋ ಮಂತ್ರ ವಿಭೀಷಣ ಮಾನಾ |
ಲಂಕೇಶ್ವರ ಭಯೇ ಸಬ ಜಗ ಜಾನಾ || 17 ||

ಯುಗ ಸಹಸ್ರ ಯೋಜನ ಪರ ಭಾನೂ |
ಲೀಲ್ಯೋ ತಾಹಿ ಮಧುರ ಫಲ ಜಾನೂ || 18 ||

ಪ್ರಭು ಮುದ್ರಿಕಾ ಮೇಲಿ ಮುಖ ಮಾಹೀ |
ಜಲಧಿ ಲಾಂಘಿ ಗಯೇ ಅಚರಜ ನಾಹೀ || 19 ||

ದುರ್ಗಮ ಕಾಜ ಜಗತ ಕೇ ಜೇತೇ |
ಸುಗಮ ಅನುಗ್ರಹ ತುಮ್ಹರೇ ತೇತೇ || 20 ||

ರಾಮ ದುಆರೇ ತುಮ ರಖವಾರೇ |
ಹೋತ ನ ಆಜ್ಞಾ ಬಿನು ಪೈಸಾರೇ || 21 ||

ಸಬ ಸುಖ ಲಹೈ ತುಮ್ಹಾರೀ ಶರಣಾ |
ತುಮ ರಕ್ಷಕ ಕಾಹೂ ಕೋ ಡರ ನಾ || 22 ||

ಆಪನ ತೇಜ ತುಮ್ಹಾರೋ ಆಪೈ |
ತೀನೋಂ ಲೋಕ ಹಾಂಕ ತೇ ಕಾಂಪೈ || 23 ||

ಭೂತ ಪಿಶಾಚ ನಿಕಟ ನಹಿ ಆವೈ |
ಮಹವೀರ ಜಬ ನಾಮ ಸುನಾವೈ || 24 ||

ನಾಸೈ ರೋಗ ಹರೈ ಸಬ ಪೀರಾ |
ಜಪತ ನಿರಂತರ ಹನುಮತ ವೀರಾ || 25 ||

ಸಂಕಟ ಸೇಂ ಹನುಮಾನ ಛುಡಾವೈ |
ಮನ ಕ್ರಮ ವಚನ ಧ್ಯಾನ ಜೋ ಲಾವೈ || 26 ||

ಸಬ ಪರ ರಾಮ ತಪಸ್ವೀ ರಾಜಾ |
ತಿನಕೇ ಕಾಜ ಸಕಲ ತುಮ ಸಾಜಾ || 27 ||

ಔರ ಮನೋರಧ ಜೋ ಕೋಯಿ ಲಾವೈ |
ತಾಸು ಅಮಿತ ಜೀವನ ಫಲ ಪಾವೈ || 28 ||

ಚಾರೋ ಯುಗ ಪರಿತಾಪ ತುಮ್ಹಾರಾ |
ಹೈ ಪರಸಿದ್ಧ ಜಗತ ಉಜಿಯಾರಾ || 29 ||

ಸಾಧು ಸಂತ ಕೇ ತುಮ ರಖವಾರೇ |
ಅಸುರ ನಿಕಂದನ ರಾಮ ದುಲಾರೇ || 30 ||

ಅಷ್ಠಸಿದ್ಧಿ ನವ ನಿಧಿ ಕೇ ದಾತಾ |
ಅಸ ವರ ದೀನ್ಹ ಜಾನಕೀ ಮಾತಾ || 31 ||

ರಾಮ ರಸಾಯನ ತುಮ್ಹಾರೇ ಪಾಸಾ |
ಸಾದ ರಹೋ ರಘುಪತಿ ಕೇ ದಾಸಾ || 32 ||

ತುಮ್ಹರೇ ಭಜನ ರಾಮಕೋ ಪಾವೈ |
ಜನ್ಮ ಜನ್ಮ ಕೇ ದುಖ ಬಿಸರಾವೈ || 33 ||

ಅಂತ ಕಾಲ ರಘುವರ ಪುರಜಾಯೀ |
ಜಹಾಂ ಜನ್ಮ ಹರಿಭಕ್ತ ಕಹಾಯೀ || 34 ||

ಔರ ದೇವತಾ ಚಿತ್ತ ನ ಧರಯೀ |
ಹನುಮತ ಸೇಯಿ ಸರ್ವ ಸುಖ ಕರಯೀ || 35 ||

ಸಂಕಟ ಕಟೈ ಮಿಟೈ ಸಬ ಪೀರಾ |
ಜೋ ಸುಮಿರೈ ಹನುಮತ ಬಲ ವೀರಾ || 36 ||

ಜೈ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ ಗೋಸಾಯೀ |
ಕೃಪಾ ಕರೋ ಗುರುದೇವ ಕೀ ನಾಯೀ || 37 ||

ಜೋ ಶತ ವಾರ ಪಾಠ ಕರ ಕೋಯೀ |
ಛೂಟಹಿ ಬಂದಿ ಮಹಾ ಸುಖ ಹೋಯೀ || 38 ||

ಜೋ ಯಹ ಪಡೈ ಹನುಮಾನ ಚಾಲೀಸಾ |
ಹೋಯ ಸಿದ್ಧಿ ಸಾಖೀ ಗೌರೀಶಾ || 39 ||

ತುಲಸೀದಾಸ ಸದಾ ಹರಿ ಚೇರಾ |
ಕೀಜೈ ನಾಥ ಹೃದಯ ಮಹ ಡೇರಾ || 40 ||

amazon
Locket of Lord Hanuman available with home delivery for those who read Hanuman Chalisa

ದೋಹಾ

ಪವನ ತನಯ ಸಂಕಟ ಹರಣ – ಮಂಗಳ ಮೂರತಿ ರೂಪ್ |
ರಾಮ ಲಖನ ಸೀತಾ ಸಹಿತ – ಹೃದಯ ಬಸಹು ಸುರಭೂಪ್ ||
ಸಿಯಾವರ ರಾಮಚಂದ್ರಕೀ ಜಯ | ಪವನಸುತ ಹನುಮಾನಕೀ ಜಯ | ಬೋಲೋ ಭಾಯೀ ಸಬ ಸಂತನಕೀ ಜಯ |

NOTE- Hanuman Chalisa in Kannada is translated with best intentions to give accuracy, However Please let us know in case of any changes or error so that we can correct it. Kindly comment.

You can see the Video of Hanuman Chalisa in Kannda at YOUTUBE.

Must Read- Hanuman Chalisa, Durga ChalisaLaxmi ChalisaSai ChalisaVishnu ChalisaShani ChalisaShiv Chalisa


devotees of Lord hanuman should chant Hanuman chalisa and keep this evil eye protection also
hanuman’s blessing for evil eye protection

Details and Benefits of Hanuman Chalisa

Originally Hanuman Chalisa was written by Saint Tulsi Das Ji in Awadhi Language. We have compiled Hanuman Chalisa Lyrics in Kannada and English for you in this article with Video and image download. Everyone knows today that, Hanuman Chalisa is a famous and one of the easiest paths for Hanuman Ji which you can do every day to get the blessings of “Sankat Mochan”.

As per Vedic Shastras, Still, Lord Hanuman is present on earth as he is “Amar”. Also, read SunderKand as this is one of the chapters in Ramayana and Lord Hanuman is always present where this SunderKand Path is chanted. Hanuman Ji always Blesses his devotees and certainly protects all the devotees from various Diseases, Pains, Tensions, Evil spirits, and overall  Obstructions in their lives etc. Hanuman Chalisa English Lyrics are easy for those who don’t know how to read Hindi.

Chant Hanuman Ji chalisa every day. It is surely going to benefit you. You need devotion and cleanliness or hygiene while chanting Hanuman Chalisa Lyrics. You can chant Hanuman Chalisa (English or Hindi lyrics) any time during the day, be it morning or evening. Chanting Hanuman Ji Chalisa on Tuesdays and Saturdays is believed to have a more powerful positive impact.

CLICK HERE READ HANUMAN BAHUK FOR RELIEF FROM DISEASES

CLICK HERE READ HANUMAN AARTI.

Jai Hanuman ! Jai Bajrang Bali !

Read more chalisa like Durga Chalisa, Shiva Chalisa, Shani Chalisa etc from the collection below.

Must Read- Hanuman Chalisa, Durga ChalisaLaxmi ChalisaSai ChalisaVishnu ChalisaShani ChalisaShiv Chalisa

Hanuman Chalisa – English LYRICS

Jai Shri Ram

Jai Shri Hanumate Namah!

Doha 

Sree GuruCharan Sarojaraj

Nij Manu Mukur Sudhari

Baranao Rahuvara Bimala Jasu

Jo Dayaku Phala Chari

Budhi-Hin Tanu Janikey

Sumiro Pavan Kumar

Bala Budhi Vidya Dehu Mohi

Harahu Kalesha Vikaar 

Chaupai

Jai Hanuman gyan gun sagar

Jai Kapish tihun lok ujagar

Ram doot atulit bal dhama

Anjani-Putra Pavan sut nama

Mahabir Bikram Bajrangi

Kumati nivar sumati Ke sangi

Kanchan varan viraj subesa

Kanan Kundal Kunchit Kesha

Hath Vajra Aur Dhuvaje Viraje

Kaandhe moonj janehu saje

Sankar suvan kesri Nandan

Tej prataap maha jag vandan

Vidyavaan guni ati chatur 

Ram kaj karibe ko aatur 

Prabu charitra sunibe ko rasiya 

Ram Lakhan Sita man Basiya 

Sukshma roop dhari Siyahi dikhava 

Vikat roop dhari lank jarava 

Bhima roop dhari asur sanghare

Ramachandra ji ke kaj sanvare

Laye Sanjivani Lakhan Jiyaye

Shri Raghubeer Harashi ur laye

Raghupati Kinhi bahut badai

Tum mam priye Bharat hi sam bhai 

Sahas badan tumharo yash gaave 

Asa kahi Shripati kanth lagaave 

Sanka dik Brahmadi Muneesa 

Narad-Sarad sahit Aheesa 

Yam Kuber Digpaal Jahan te 

Kavi kovid kahi sake kahan te 

Tum upkar Sugreevahin keenha 

Ram milaye rajpad deenha 

Tumharo mantra Vibheeshan maana 

Lankeshwar Bhaye Sub jag jana 

Yug sahastra jojan par Bhanu 

Leelyo tahi madhur phal janu 

Prabhu mudrika meli mukh mahee 

Jaladhi langhi gaye achraj nahee 

Durgaam kaj jagath ke jete 

Sugam anugraha tumhre tete 

Ram dwaare tum rakhvare 

Hoth na agya binu paisare 

Sub sukh lahae tumhari sar na

Tum rakshak kahu ko dar naa

Aapan tej samharo aapai 

Teenhon lok hank te kanpe

Bhoot pishach Nikat nahin aave 

Mahavir jab naam sunavae 

Nase rog harae sab peera 

Japat nirantar Hanumant beera 

Sankat se Hanuman chudavae 

Man Karam Vachan dyan jo lavai 

Sab par Ram tapasvee raja 

Tin ke kaj sakal tum saja

Aur manorath jo koi lavai

Sohi amit jeevan phal pavai

Charon Yug partap tumhara

Hai parsidh jagat ujiyara

Sadhu Sant ke tum Rakhware

Asur nikandan Ram dulhare

Ashta-sidhi nav nidhi ke dhata

As-var deen Janki mata

Ram rasayan tumhare pasa

Sada raho Raghupati ke dasa

Tumhare bhajan Ram ko pavai

Janam-janam ke dukh bisraavai

Anth-kaal Raghuvir pur jayee

Jahan janam Hari-Bakht Kahayee

Aur Devta Chit na dharehi

Hanumanth se hi sarve sukh karehi

Sankat kate-mite sab peera

Jo sumirai Hanumat Balbeera

Jai Jai Jai Hanuman Gosahin

Kripa Karahu Gurudev ki nyahin

Jo sat bar path kare kohi

Chutehi bandhi maha sukh hohi

Jo yah padhe Hanuman Chalisa

Hoye siddhi sakhi Gaurisa

Tulsidas sada hari chera

Keejai Nath Hridaye mein dera

Doha

Pavan Tanay Sankat Harana

Mangala Murati Roop

Ram Lakhana Sita Sahita

Hriday Basahu Soor Bhoop

hanuman ji chalisa hindi lyrics

Hanuman Chalisa Meaning and Translation

HANUMAN ARTI AARTI KIJAY HANUMAN LALA KI
Hanuman Chalisa in Kannada and English with Meaning
hanuman chalisa english lyrics 2021
hanuman chalisa english
chalisa of hanuman
chalisa of hanuman english
hanuman chalisa
hanuman chalisa english lyrics
Download image of Hanuman Chalisa

Original Hanuman Ji Chalisa – Kannada Lyrics
Video

You can see the Video of Hanuman Chalisa in Kannada on YOUTUBE.

Special edition of Hanuman Chalisa in Kannada for those who are comfortable in Kannada Language. Read and Share Hanuman Chalisa in Kannada and also read it its benefit. Please share Hanuman Chalisa in all social media accounts and your friends and relative.

JAI HANUMAN

Must Read

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.